СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СМЕСИ РАЗНОРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ЗАМКНУТОМ ЦИКЛЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

  • Дмитрий Александрович Осипов ФГБОУ ВО ИГЭУ им. Ленина В. И.
  • Владимир Павлович Жуков ФГБОУ ВО ИГЭУ им. Ленина В. И.
  • Вадим Евгеньевич Мизонов ФГБОУ ВО ИГЭУ им. Ленина В. И.
Ключевые слова: формовочная смесь, измельчение, разнородные компоненты, дисперсный материал, кривая разделения, замкнутый цикл измельчения

Аннотация

Показано, что совместное измельчение и классификация разнородных материалов в замкнутом цикле измельчения позволяют выделить из смеси целевой продукт требуемого качества. Моделирование и расчетный анализ процессов измельчения и классификации в замкнутом цикле измельчения выполнены на основе дискретных моделей уравнения Больцмана. В ходе расчетных исследований предложена и протестирована модель классификации компонентов смеси, отличающихся по плотности и по крупности зерен. Представлен алгоритм включения модели классификации в общую модель замкнутого цикла измельчения. На основе созданной модели получено решение практической задачи по извлечению из формовочной смеси кварцевого песка, предназначенного для повторного использования в литейном производстве. Намечены пути и показан порядок выбора параметров процессов измельчения и классификации для эффективного разделения компонентов смеси.

Литература

Golotenkov O. N. Formovochnyyematerialy. Penza: Izd-voPenz. gos. un-ta, 2004. 164 s.

Gulyayev B. B., Kornyushkin O. A., Kuzin A. V. Formovochnyyeprotsessy. L.: Mashino-stroyeniye, 1987. 264 s.

Formovochnyyematerialyitekhnologiyaliteynoyformy: Spravochnik // Pod obshch. red. S. S. Zhukovskogo. M.: Mashinostroyeniye, 1993. 432 s.

GOST 2138−91. Peskiformovochnyye. Obshchiyetekhnicheskiyeusloviya.

Boychenko A. S., Gorfinkel' V. M., Pyshmintsev YU. P. Sukhayamekhanicheskayaregenera-tsiyanazavodakhMintyazhmashaLiteynoyeproizvodstvo. 1987. №5. S.12.

Otwinowski H., Zhukov V., Wyleciał T., Belyakov A.,Górecka-Zbrońska A. Research and modeling of processes in the fluidized bed opposed jet mill. Technical Sciences. 2014.Vol. 17. N 4. P. 381–390.

Fukunaka T., Golman B., Shinohara K. Batch grinding kinetics of Ethenzamide particles by fluidized-bed jet-milling. International Journal of Pharmaceutics. 2006. 311. P. 89–96.

Palaniandy S., Azizli K., Hussin H., Hashim S. Effect of operational parameters on the brea-kage mecha-nism of silica in a jet mill //Minerals Engineering. 2008. 21. P. 380–388.

Revnivtsev V.I. Selektivnoyerazrusheniyemineralov. M.:Nedra, 1988. 286 s.

Zhukov V.P., Osipov D.A., Otwinowski H., Urbaniak D. Raschetno-eksperimental'nyyeissledovaniyaizmel'cheniyasmesiraznoprochnykhkomponentov.Izv. vuzov. Khimiyaikhim. tekhnologiya. 2017. T. 60. Vyp. 6. S. 109 –115.

Zhukov V.P., Belyakov A.N. ModelirovaniyesovmeshchennykhgeterogennykhprotsessovnaosnovediskretnykhmodeleyuravneniyaBol'tsmana. Teor. osnovykhim. tekhnologii. 2017.tom 51. №1. S.78–84.

Svidetel'stvo o gosudarstvennoyregistratsiiprogrammydlya EVM «Opredeleniyeusloviyeffektivnogorazdeleniyaraznoprochnykhkomponentovsmesi». Zayavka № 2017662987 ot 13.12.2017, registratsiya 2018611299 ot 01.02.2018. Avtory: Zhukov V.P., Osipov D. A. Data publikatsiiinomerbyulletenya: 01.02.2018. Byul. № 2.

MizonovV.Ye., Ushakov S.G., BarochkinYe.V. Aerodinamicheskayaklassifikatsiyaporosh-kov. PresSto, IGEU. 2014. 160 s.

Shuvalov S.I., Novosel'tseva S.S., Zhukov V.P. Obosnovaniyevyborazavisimosti, is-pol'zuyemoydlyaapproksimatsiikrivoyrazdeleniyaTrompa.Vestnik IGEU. 2018. № 6. S. 15-23.

Osipov D.A., Zhukov V.P., MizonovV.Ye., Ogurtsov A.V. Raschetno-eksperimental'noyeissledovaniyeizmel'cheniyasmesiraznorodnykhkomponentov v struynoymel'nitsetsirkuliruyushchegokipyashchegosloya // Izv. vuzov. Khimiyaikhim. tekhnologiya. 2019. T. 62. Vyp. 1. S. 98-106.

Zhukov V.P., Belyakov A.N.Termodinamicheskiypodkhod k opisaniyuizmel'cheniyaisti-raniyemchastitsproizvol'noyformy//Vestnik IGEU.2014.№4.S.49–53.

Belyakov A.N., Zhukov V.P., Otwinowski H., TupitsynD.V. Analizenergeticheskoyef-fektivnostiprotsessaizmel'cheniyanaosnovetermodinamicheskogopodkhoda//VestnikIGEU.2014.№2.S.54–59.

Опубликован
2019-05-21
Как цитировать
Осипов, Д., Жуков, В., & Мизонов, В. (2019). СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СМЕСИ РАЗНОРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ЗАМКНУТОМ ЦИКЛЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ. Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение, 57(1), 108-115. извлечено от http://snt-isuct.ru/article/view/1246
Раздел
Инженерно-технически науки, машиностроение и технологии